PROSTORSKI AKTI

V PRIPRAVI

Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora STI-3 (Stična)
Neformalna javna predstavitev SD OPN 3

 Preberi_me.pdf

 Priloga_1_PPIP_SDOPN3_za_neformalno_predstavitev.pdf

 Povezava na grafični del (PISO (javni) – brez prijave → Tematski sklopi: Neformalna javna predstavitev SD OPN 3)

Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje kamnoloma Podsmreka
Občinski podrobni prostorski načrt na območju ZAF-OPPNc, gospodarska cona Zagradec

SPREJETI

Občinski prostorski načrt (OPN)

Lokacijska preveritev

Tehnični popravek Prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Ivančna Gorica
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica
Prve spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Ivančna Gorica

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)

OPPN Prenova jedra Zagradca
OPPN Turistični kamp »Park Loka«
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu I3 SC Ivančna Gorica – center - EUP: IVG-OPPNa
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje I4/b SC Novi center Ivančna Gorica - EUP: IVG-OPPNc
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu obrtne cone I6/c Stransko Polje Ivančna Gorica - EUP: IVG-OPPNd
OPPN za turistično območje v Gabrovčcu – Virje - EUP: GAB-OPPN
OPPN Prenova jedra Krke

Lokacijski načrt (LN)

Občinski lokacijski načrt S3/b – Kojina - EUP: STI-OPPNc
Občinski lokacijski načrt za deponijo Suhi Most - EUP: VČR-OPPN

Zazidalni načrt (ZN)

Zazidalni načrt za zazidalni otok Grintavec G-1 v Višnji Gori - EUP: VIG-OPPNc → DELNO VELJAVNI
Zazidalni načrt gospodarsko-stanovanjske cone Pristava G5/2 v Višnji Gori - EUP: VIG-OPPNd
Zazidalni načrt za območje urejanja G4 – nove osnovne šole v Višnji Gori - EUP: VIG-OPPNh
Zazidalni načrt S 3/a – Kojina - EUP: STI-OPPNb

Ureditveni načrt (URN)

URN pokopališče v Šentvidu pri Stični - EUP: ŠES-OPPNb
Spremembe in dopolnitve URN za del območja center – Krka (severovzhodni del) - EUP: KRK-OPPNb
URN za območje kamnoloma Podsmreka v občini Ivančna Gorica - EUP: PSM-OPPN

NAŠI KRAJI

POVEZANI