PROSTORSKI AKTI

V PRIPRAVI

Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora STI-3 (Stična)

SPREJETI

Občinski prostorski načrt (OPN)

Lokacijska preveritev

Tehnični popravek Prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Ivančna Gorica
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica
Prve spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Ivančna Gorica
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Ivančna Gorica

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)

OPPN Prenova jedra Zagradca
OPPN Turistični kamp »Park Loka«
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu I3 SC Ivančna Gorica – center - EUP: IVG-OPPNa
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje I4/b SC Novi center Ivančna Gorica - EUP: IVG-OPPNc
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu obrtne cone I6/c Stransko Polje Ivančna Gorica - EUP: IVG-OPPNd
OPPN za turistično območje v Gabrovčcu – Virje - EUP: GAB-OPPN
OPPN Prenova jedra Krke

Lokacijski načrt (LN)

Občinski lokacijski načrt S3/b – Kojina - EUP: STI-OPPNc
Občinski lokacijski načrt za deponijo Suhi Most - EUP: VČR-OPPN

Zazidalni načrt (ZN)

Zazidalni načrt za zazidalni otok Grintavec G-1 v Višnji Gori - EUP: VIG-OPPNc → DELNO VELJAVNI
Zazidalni načrt gospodarsko-stanovanjske cone Pristava G5/2 v Višnji Gori - EUP: VIG-OPPNd
Zazidalni načrt za območje urejanja G4 – nove osnovne šole v Višnji Gori - EUP: VIG-OPPNh
Zazidalni načrt S 3/a – Kojina - EUP: STI-OPPNb

Ureditveni načrt (URN)

URN pokopališče v Šentvidu pri Stični - EUP: ŠES-OPPNb
Spremembe in dopolnitve URN za del območja center – Krka (severovzhodni del) - EUP: KRK-OPPNb
URN za območje kamnoloma Podsmreka v občini Ivančna Gorica - EUP: PSM-OPPN

NAŠI KRAJI

POVEZANI